Klachtenreglement

Klachtenreglement van NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen.

Doel

Op zorgvuldige en adequate wijze afhandelen en vastleggen van klachten om oorzaken op te lossen en passende verbeter-maatregelen te nemen voor haar klanten en NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen.

BESLUIT

1. Definities en betrokkenen

Artikel 1: Definities en betrokkenen

In deze regeling wordt verstaan onder:

NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen Statutair gevestigd in Papendrecht
De directie NLG Arbo NLG Arbo BV
NLG Arbo vestiging NLG Arbo vestiging
Een klacht Een schriftelijke of mondelinge uiting van ongenoegen over de dienstverlening die door of via NLG Arbo BV
en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen heeft plaats gevonden.
De klager Degene die bij NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen een klacht indient of diens gemachtigde.

2. Klachtrecht

Artikel 2: Klachtrecht

2.1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen – of personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen – zich jegens hem heeft gedragen, een klacht in te dienen bij NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen. klacht indienen bij de vestiging.
2.2. De bevoegdheid tot behandeling van de klacht ligt bij de direct leidinggevende onder wier directe verantwoordelijkheid de gedraging heeft plaatsgevonden.
2.3. Klachten worden behandeld met inachtneming van paragraaf 4, 5 of 6.
2.4. Indien u ontevreden bent met de behandeling van uw klacht biedt NLG Arbo vestiging een escalatie naar NLG Arbo BV

3. Indienen van klachten

Artikel 3: Indiening van klachten

3.1. Een klaagschrift is leesbaar opgesteld in de Nederlandse taal, ondertekend door de klager en bevat ten minste:

  • De naam en het adres van de klager
  • De dagtekening
  • Een omschrijving van de gedraging, waartegen de klacht zich richt.

3.2. Een mondelinge klacht wordt ingediend bij de medewerker die bij de gedraging betrokken is geweest, diens direct leidinggevende of een andere medewerker.

3.3. De mondelinge klacht wordt zo mogelijk direct afgehandeld. De klager behoudt het recht de klacht alsnog schriftelijk in te dienen.

3.4. Indien de mondelinge klacht niet direct kan worden afgehandeld, dan wordt de klacht op verzoek van de klager op schrift gesteld. Deze op schrift gestelde klacht wordt na instemming van de klager als klacht behandeld.

3.5. Zodra de directie van de NLG Arbo vestiging of de manager (variabele) onder wiens verantwoordelijkheid de klacht valt, naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van het vervolg van dit reglement, met uitzondering van artikel 7.

4. Behandeling van klaagschriften

Artikel 4: Toezending aan verantwoordelijk manager; ontvangstbevestiging

4.1. De ontvanger van de klacht zendt een afschrift van de schriftelijke klacht en de daarbij behorende stukken aan de directie van NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) direct leidinggevende, onder wiens verantwoordelijkheid de gedraging valt.

4.2. De directie van de NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) beantwoordt schriftelijk de klacht, dan wel stuurt een bevestiging van ontvangst ervan, binnen twee weken na ontvangst van de klacht.

Artikel 5: Termijn van behandeling

5.1. De directie van de NLG Arbo vestiging ofde verantwoordelijk manager (variabele) handelt de klacht binnen twee weken na ontvangst van de klacht af.

5.2. De directie van de NLG Arbo vestiging kan vanwege bijzondere omstandigheden de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, onder vermelding van de reden van vertraging in de klachtenafhandeling en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Afhandeling niet door beklaagde

De behandeling van het klaagschrift geschiedt door een persoon die niet betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 7: Niet ontvankelijkheid klacht

De directie van NLG Arbo vestiging is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen indien:

7.1. Eenduidig vaststaat dat niet NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen – of een organisatie dan wel een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen -, maar een derde partij onderwerp van de klacht is;

  1. De klacht betrekking heeft op een gedraging die reeds eerder met inachtneming van een voor NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen geldende klachtenregeling is behandeld;
  2. De klacht betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
  3. De klacht betrekking heeft op een gedraging die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is dan wel onderworpen is geweest;
  4. Ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is;
  5. De klacht niet de elementen bevat zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, waarbij de klager gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad het klaagschrift aan te vullen.

7.2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de redenen die hebben geleid tot het niet in behandeling nemen.

Artikel 8: Horen klager en beklaagde

8.1. Indien de klager dit wenst, zal de directie van NLG Arbo vestiging ofde verantwoordelijk manager (variabele) de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Plaats en tijdstip van de hoorzitting worden door de verantwoordelijk manager (variabele) bepaald.

8.2. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, hebben recht op inzage in alle relevante stukken die betrekking hebben op de klacht. Uitzondering zijn stukken waarop het medisch geheim van toepassing is en vertrouwelijke stukken met betrekking tot werknemers. Plaats en tijdstip van de ter inzage legging worden door de directie van NLG Arbo vestiging ofde verantwoordelijk manager (variabele) bepaald. Op verzoek kunnen zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft kosteloos afschriften krijgen van deze stukken.

8.3. De klager en degene over wiens gedraging wordt geklaagd, kunnen voor eigen rekening getuigen en deskundigen meebrengen.

8.4. Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat door de directie van NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) wordt toegestuurd aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 9: Bevindingen

9.1. Indien de klager of degene over wiens gedraging wordt geklaagd niet voldoen aan het verzoek van de directie van NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt de directie van NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.

9.2. De directie van NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.

9.3. Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, dan kan geëscaleerd worden naar de directie NLG ArboB.V..

9.4. Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de directie NLG Arbo B.V. na escalatie , dan kan dit bij de kantonrechter aanhangig worden gemaakt.

5. Klachten omtrent medische handelwijze

Artikel 10: Klachten omtrent medische handelwijze

Indien de klacht betrekking heeft op het gedrag of de handelwijze van de arts met betrekking tot strikt medische aangelegenheden, geldt in afwijking van hetgeen in paragraaf 4 is vermeld het volgende:

10.1. De directie van NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) zendt een afschrift van de klacht naar de stafarts (variabele).

10.2. de stafarts (variabele) kan een onderzoekscommissie instellen.

10.3. De stafarts (variabele) stelt een advies op ten behoeve van de directie van NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) met in achtneming van artikel 8, met dien verstande dat klager en de betrokken arts niet door de directie van NLG Arbo vestiging maar door de stafarts (variabele) dan wel de onderzoekscommissie worden gehoord.

6. Klachten omtrent inzet van derden onder verantwoordelijkheid van NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen

Artikel 11: Klachten omtrent de inzet van derden onder verantwoordelijkheid van NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen

Indien de klacht betrekking heeft op het gedrag of de handelwijze van een samenwerking- en/of contractpartner van NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen, geldt in afwijking van hetgeen in paragraaf 4 is vermeld het volgende:

11.1. De directie van de NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) zendt een afschrift van de klacht naar de samenwerking- en/of contractpartner.

11.2. De directie van de NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) van de samenwerking- en/of contractpartner zal een nader onderzoek instellen, waarbij de de verantwoordelijk manager (variabele) van NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen direct betrokken is.

11.3. De samenwerking- en/of contractpartner stelt een (terugkoppeling van de afhandeling) advies op ten behoeve van (verschil tussen samenwerkingspartner en contractpartner) de directie NLG Arbo of de verantwoordelijk manager (variabele) van NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen, met in acht neming van artikel 7.

7. Registratie

Artikel 12: Registratie

12.1. De directie van de NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) draagt zorg voor de registratie en archivering van de ontvangen klachten.

12.2. De directie van de NLG Arbo vestiging of de verantwoordelijk manager (variabele) stelt jaarlijks een rapport op over aantal en aard van de klachten alsmede over de in het kader van de klachtenafhandeling genomen maatregelen.

12.3. De directie van NLG Arbo BV stelt jaarlijks een rapportage op over het aantal en de aard van de geëscaleerde klachten alsmede over de in het kader van de klachtenafhandeling genomen maatregelen.

8. Publicatie

Artikel 13: Publicatie

Het klachtenreglement is te downloaden van de website van NLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen: www.nlg-arbo.nl

9. Slotbepalingen

Artikel 14: Slotbepalingen

14.1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2017.

14.2. Deze regeling kan worden aangehaald als “KlachtenreglementNLG Arbo BV en de aan haar gelieerde NLG Arbo vestigingen”.

Neem contact met ons op

U wilt iemand spreken van NLG Arbo. Bel of mail gerust met een van onze kantoren en we staan u graag te woord.


Volg ons en blijf op de hoogte

Bij u in de regio

Je vindt NLG Arbo door het hele land. De meeste van onze klanten komen dan ook bij ons uit de buurt. We ‘verstaan’ elkaar. Hebben een gegronde kennis van de regio. En een groot en betrouwbaar netwerk van (zorg)profesionals. En een gegronde kennis van Arbo natuurlijk. Daar heb je als ondernemer wat aan.

NLG - Bij u in de regio
NLG - Verzuimaanpak
NLG - Preventie

Kwaliteit voorop

DNV-GL
DNV-GL
othersideatwork