Een zieke collega, die misschien al maanden ziek is, gaat op vakantie. Te ziek om te kunnen werken, maar hij of zij gaat wel ‘gewoon op vakantie’. Natuurlijk is dit vooraf met jou als werkgever of leidinggevende afgestemd maar krijg je wellicht opmerkingen van andere collega’s hierover. Neemt de zieke werknemer dan ook ‘gewoon vakantiedagen op’? Of valt dit onder het ziekteverzuim? Het is goed om hier duidelijke afspraken over te maken en met elkaar in gesprek te gaan. De situatie verschilt natuurlijk van persoon tot persoon en juist daarom is het goed de kaders neer te zetten. Vanuit de kaders kun je persoonlijke afspraken maken. En hoe beter je dit bespreekbaar maakt, hoe meer rust en duidelijkheid dit geeft in de gehele organisatie. Maar lastig kan het wel zijn. Je kunt dit uiteraard altijd met je casemanager bespreken.

In dit stuk hieronder gaan we uitgebreid in op de wettelijke kaders van verzuim/re-integratie en vakantie.

Als een zieke werknemer op vakantie wil, dan moet deze hiervoor toestemming ontvangen van de werkgever. De werkgever kan eventueel advies vragen aan de bedrijfsarts om zeker te zijn dat de vakantie het re-integratieproces/herstelproces niet gaat belemmeren. De werkgever bepaalt dan op basis van het advies van de bedrijfsarts of de werknemer op vakantie kan gaan.

Opbouw van vakantiedagen tijdens verzuim  Een zieke medewerker  bouwt in elk geval de wettelijke vakantiedagen op. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel procent iemand is ziek gemeld. Je kunt afwijkende afspraken maken over de opbouw van de bovenwettelijke dagen. Soms staat dit in een CAO of in het personeelsreglement, maar je kunt hiervoor ook een afspraak maken in de individuele arbeidsovereenkomst.

Wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen | Er zijn twee soorten opbouw van vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar iedere werknemer in Nederland recht op heeft. Het gaat om vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Als iemand fulltime werkt krijgt hij jaarlijks dus vier fulltime weken vakantie. Bovenwettelijke vakantiedagen komen daar eventueel bovenop. Dit is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de werknemer. De werkgever is niet verplicht extra vakantiedagen te geven, behalve als dit in het cao staat.

Wanneer worden dagen opgenomen? De werkgever mag bovenwettelijke vakantiedagen afschrijven van de vakantieperiode tijdens de ziekte. De werknemer moet hier echter wel schriftelijk mee instemmen, of het moet anders in het cao of verzuimprotocol afgesproken zijn. Een werkgever mag dus alleen ziektedagen op vakantiedagen inhouden voor zover het de bovenwettelijke vakantiedagen betreft, en voor zover een werknemer hiermee heeft ingestemd, voorafgaand bij arbeidsovereenkomst of cao dan wel tijdens of na je ziekte.

 Als een werknemer wel toestemming geeft voor de opname van vakantierechten, dan is de werknemer ook volledig vrij van re-integratieverplichtingen als deze er zijn.

Zieke werknemers ontvangen tijdens vakantie 100% van hun loon | Bij veel werkgevers leeft de gedachte dat zieke werknemers tijdens vakantie hetzelfde loon ontvangen als wanneer ze geen vakantie hebben. Dit is niet het geval. Tijdens vakantie ontvangen zieke werknemers 100% van hun loon. De reden hiervoor is dat een werknemer de gelegenheid hebben uit te rusten en te ontspannen na gedane arbeid. Om ervoor te zorgen dat de werknemer ook daadwerkelijk vakantie opneemt, moet hij hetzelfde loon ontvangen als de situatie dat hij bij de werkgever aan het werk is. Wanneer het vakantieloon bij een zieke werknemer lager ligt dan het normale loon, kan dit deze medewerker ervan weerhouden vakantie op te nemen. Bovendien is ziekte van de werknemer een onvoorziene omstandigheid waar hij geen invloed op heeft.